ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord" muutmine VV m 92 03.12.2020 01.01.2021
3 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 427 03.12.2020 05.12.2020
4 Komisjoni määrus (EL) 2020/1819, 2. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses lõheasendajates värvainete kasutamisega  Euroopa Komisjon m 1819 02.12.2020 23.12.2020
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1820, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kuivatatud vetikas Euglena gracilis ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1820 02.12.2020 23.12.2020
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1821, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule taimede Panax notoginseng’i ja Astragalus membranaceus’e ekstrakt ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1821 02.12.2020 23.12.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1822, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1822 02.12.2020 23.12.2020
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1823, 2. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 234/2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) rakendamise kohta  Euroopa Komisjon m 1823 02.12.2020 23.12.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1824, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu  Euroopa Komisjon m 1824 02.12.2020 23.12.2020
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1825, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikleid 7 ja 8 seoses ajutiste meetmetega teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks Euroopa Komisjon m 1825 02.12.2020 23.12.2020
11 Rahandusministri 23. mai 2018. a määruse nr 25 "Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord" muutmine Rahandusmin m 45 02.12.2020 01.01.2021
12 Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 "Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad" muutmine Rahandusmin m 46 02.12.2020 01.01.2021
13 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 110 01.12.2020 01.12.2020
14 Riikliku autasu andmine Vabariigi President o 665 01.12.2020 01.12.2020
15 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1811, 1. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses Põhja-Iirimaa ettevõtjate identifitseerimisega Euroopa Komisjon m 1811 01.12.2020 01.01.2020
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1812, 1. detsember 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 kohase veebipõhise andmevahetuse ja ELi tüübikinnitustest teatamise eeskirjad Euroopa Komisjon m 1812 01.12.2020 22.12.2020
17 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1826, 1. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1826 01.12.2020 01.12.2020
18 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 140 30.11.2020 30.11.2020
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1795, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1795 30.11.2020 21.12.2020
20 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1796, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1796 30.11.2020 21.12.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1797, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1797 30.11.2020 21.12.2020
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1798, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum DSM 32932 abil saadud L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 abil saadud L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1798 30.11.2020 21.12.2020
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1799, 30. november 2020, milles käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja teiste munalindude söödalisandina (loa hoidja: Andrés Pintaluba S.A)  Euroopa Komisjon m 1799 30.11.2020 21.12.2020
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1800, 30. november 2020, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1800 30.11.2020 21.12.2020
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1801, 30. november 2020, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2020. kalendriaastaks Euroopa Komisjon m 1801 30.11.2020 08.12.2020
26 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1808, 30. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1698 teatavate lapsehooldustarbeid, lastemööblit, statsionaarset treenimisvarustust ja sigarettide süütamisvõimet käsitlevate Euroopa standardite osas  Euroopa Komisjon o 1808 30.11.2020 01.12.2020
27 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1809, 30. november 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8591 all) Euroopa Komisjon o 1809 30.11.2020
28 Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisega Sisemin m 40 30.11.2020 01.01.2021
29 Simmu talu vesiveski kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 179 30.11.2020 14.12.2020
30 Rannalautri kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 180 30.11.2020 14.12.2020
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1777, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta  Euroopa Komisjon m 1777 27.11.2020 20.12.2020
32 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1779, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 seoses teatavaid majapidamis- ja muid taolisi elektriseadmeid, valgustite elektritoitesüsteeme, hädavalgustust, kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lüliteid, kaitselüliteid, läheduslüliteid, kaarkeevituse energiaallikaid ning mõõte-, juhtimis- ja laboriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standarditega Euroopa Komisjon o 1779 27.11.2020 30.11.2020
33 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1780, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8541 all)   Euroopa Komisjon o 1780 27.11.2020
34 Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord" muutmine Justiitsmin m 20 27.11.2020 04.12.2020
35 Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks VV m 89 27.11.2020 04.12.2020
36 Sotsiaalministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 49 27.11.2020 04.12.2020
37 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 420 27.11.2020 27.11.2020
38 Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks" muutmine VV k 421 27.11.2020 01.01.2021
39 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 138 27.11.2020 27.11.2020
40 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 139 27.11.2020 27.11.2020
41 Komisjoni otsus (EL) 2020/1802, 27. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8151 all) Euroopa Komisjon o 1802 27.11.2020
42 Komisjoni otsus (EL) 2020/1803, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all)   Euroopa Komisjon o 1803 27.11.2020
43 Komisjoni otsus (EL) 22020/1804, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise andmise kriteeriumid kuvaritele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8156 all)   Euroopa Komisjon o 1804 27.11.2020
44 Komisjoni otsus (EL) 2020/1805, 27. november 2020, millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8152 all)   Euroopa Komisjon o 1805 27.11.2020
45 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1807, 27. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8158 all) Euroopa Komisjon o 1807 27.11.2020
46 Nõukogu otsus (EL) 2020/1786, 27. november 2020, Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 1786 27.11.2020 27.11.2020
47 Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste kohaldamise kord, kasutusele võtmise tingimused, nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning oluliste nõuete loetelu Majandus- ja taristusmin m 80 27.11.2020 06.12.2020
48 Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnamin m 56 26.11.2020 30.11.2020
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ Euroopa Komisjon m 1770 26.11.2020 17.12.2020
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1771, 26. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe ja peroksüoktaanhappe reaktsioonimassi kasutamine tooteliikidesse 2, 3 ja 4 kuuluvates biotsiidides Euroopa Komisjon m 1771 26.11.2020 17.12.2020

avalikgif