ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 140 30.11.2020 30.11.2020
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1777, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta  Euroopa Komisjon m 1777 27.11.2020 20.12.2020
4 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1779, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 seoses teatavaid majapidamis- ja muid taolisi elektriseadmeid, valgustite elektritoitesüsteeme, hädavalgustust, kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lüliteid, kaitselüliteid, läheduslüliteid, kaarkeevituse energiaallikaid ning mõõte-, juhtimis- ja laboriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standarditega Euroopa Komisjon o 1779 27.11.2020 30.11.2020
5 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1780, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8541 all)   Euroopa Komisjon o 1780 27.11.2020
6 Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks VV m 89 27.11.2020 04.12.2020
7 Sotsiaalministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 49 27.11.2020 04.12.2020
8 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 420 27.11.2020 27.11.2020
9 Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks" muutmine VV k 421 27.11.2020 01.01.2021
10 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 138 27.11.2020 27.11.2020
11 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 139 27.11.2020 27.11.2020
12 Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnamin m 56 26.11.2020 30.11.2020
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ Euroopa Komisjon m 1770 26.11.2020 17.12.2020
14 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1771, 26. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe ja peroksüoktaanhappe reaktsioonimassi kasutamine tooteliikidesse 2, 3 ja 4 kuuluvates biotsiidides Euroopa Komisjon m 1771 26.11.2020 17.12.2020
15 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1772, 26. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2469, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (mis käsitleb uuendtoitu) artiklis 10 osutatud taotluste haldus- ja teadusnõuded  Euroopa Komisjon m 1772 26.11.2020 27.12.2020
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1773, 26. november 2020, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega  Euroopa Komisjon m 1773 26.11.2020 17.12.2020
17 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1778, 26. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi BIOBOR JF turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku ministeeriumi poolt võetud meetme kehtivuse pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8133 all) Euroopa Komisjon o 1778 26.11.2020
18 Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 137 26.11.2020 26.11.2020
19 Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus Vabariigi President o 656 25.11.2020 25.11.2020
20 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 132 25.11.2020 25.11.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1760, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 25841 preparaadi kasutamiseks kõikide sealiikide, sealhulgas emiste, välja arvatud imetavad emised (piimapõrsaste kasuks), söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1760 25.11.2020 16.12.2020
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1761, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80109 ja KCCM 80197 abil kääritamise teel saadud L-tsüsteiinvesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1761 25.11.2020 16.12.2020
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1762, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 ja Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuum-, muna- või aretuslindude söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1762 25.11.2020 16.12.2020
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1763, 25. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine formaldehüüdi kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1763 25.11.2020 16.12.2020
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1764, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium stationis KCCM 80161 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1764 25.11.2020 16.12.2020
26 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1765, 25. november 2020, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine klorofeeni kasutamine tooteliiki 2 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon o 1765 25.11.2020 16.12.2020
27 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1766, 25. november 2020, millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi keskdepositooriumide suhtes kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 909/2014 Euroopa Komisjon o 1766 25.11.2020 27.11.2020
28 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 179 25.11.2020 25.11.2020
29 Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine RK o 25.11.2020 25.11.2020
30 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 133 25.11.2020 25.11.2020
31 Maaelukomisjoni ja põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 134 25.11.2020 25.11.2020
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1768, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 1768 25.11.2020 27.11.2020
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1769, 25. november 2020, 2020. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 Euroopa Komisjon m 1769 25.11.2020 27.11.2020
34 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1775, 25. november 2020, millega lubatakse Madalmaadel anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikust koosnevaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8052 all) Euroopa Komisjon o 1775 25.11.2020
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1781, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses püügivõimsuse vähendamisega Läänemeres ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa, Läänemere lääneosa tursa ja Läänemere lääneosa räime püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega Euroopa Parlament m 1781 25.11.2020 01.12.2020
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1782, 25. november 2020, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta  Euroopa Parlament o 1782 25.11.2020 20.12.2020
37 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 655 24.11.2020 24.11.2020
38 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1755, 24. november 2020, milles käsitletakse Bacillus coagulans DSM 32016 preparaadi lubamist sigalaste piima- ja võõrutatud põrsaste, nuumlindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)  Euroopa Komisjon m 1755 24.11.2020 15.12.2020
39 Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruse nr 8 "Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" muutmine Majandus- ja taristusmin m 76 24.11.2020 29.11.2020
40 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 177 24.11.2020 24.11.2020
41 Majandus- ja taristuministri 28. septembri 2020. a määruse nr 58 "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel" muutmine Majandus- ja taristusmin m 77 24.11.2020 30.11.2020
42 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1774, 24. november 2020, millega pikendatakse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni (EUAM RCA) juhi volitusi (EUAM RCA/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1774 24.11.2020 24.11.2020
43 Sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 109 23.11.2020 23.11.2020
44 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 128 23.11.2020 23.11.2020
45 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 417 23.11.2020 24.11.2020
46 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1752, 23. november 2020, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Austraaliat käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 1752 23.11.2020 27.11.2020
47 Haridus- ja teadusministri asendamine Peaminister k 175 23.11.2020 23.11.2020
48 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal Keskkonnamin m 55 23.11.2020 01.12.2020
49 Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Sisemin m 38 23.11.2020 01.01.2021
50 Eesti kodaniku passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Sisemin m 39 23.11.2020 01.01.2021

avalikgif