ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  07.07.2029 09.07.2029 977 Euroopa Komisjon m
3 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks 11.05.2021 15.05.2021 17 Kultuurimin m
4 Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise määrus 11.05.2021 15.05.2021 16 Kultuurimin m
5 COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele 11.05.2021 15.05.2021 21 Keskkonnamin m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/775, 11. mai 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 rakenduseeskirjad seoses eranditega ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelises kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud päritolustaatusega kaupu hõlmavatest eeskirjadest 11.05.2021 13.05.2021 775 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/776, 11. mai 2021, millega kehtestatakse teatavate vormide näidised ning tehnilised normid tõhusaks teabevahetuseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli 11.05.2021 01.06.2021 776 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/772, 10. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/977 mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega seotud ajutiste meetmete, eelkõige kohaldamisaja osas  10.05.2021 12.05.2021 772 Euroopa Komisjon m
9 Nõukogu määrus (EL) 2021/774, 10. mai 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektrooniliste registrite sisu osas 10.05.2021 01.06.2021 774 Euroopa Nõukogu m
10 S. Schwede nimetamine ja V. Reinarti tagasikutsumine 10.05.2021 10.05.2021 734 Vabariigi President o
11 V. Lubi nimetamine ja T. Intelmanni tagasikutsumine 10.05.2021 10.05.2021 735 Vabariigi President o
12 Nõukogu otsus (EL) 2021/777, 10. mai 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamisega 10.05.2021 10.05.2021 777 Euroopa Nõukogu o
13 Nõukogu otsus (EL) 2021/779, 10. mai 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepingu kohases kaubanduskomitees seoses kaubanduskomitee otsuste nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014 muutmisega, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ja kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju 10.05.2021 10.05.2021 779 Euroopa Nõukogu o
14 Nõukogu otsus (EL) 2021/780, 10. mai 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide nõukogus 10.05.2021 10.05.2021 780 Euroopa Nõukogu o
15 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/781, 10. mai 2021, millega avaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1242 loetelu teatavatest CO2 heite väärtustest tootja kohta, kõigi liidus registreeritud uute raskeveokite keskmine CO2 eriheide ja CO2 võrdlusheide aasta 2019 aruandlusperioodil (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3109 all)   10.05.2021 781 Euroopa Komisjon o
16 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/773, 10. mai 2021, millega lubatakse liikmesriikidel kooskõlas nõukogu direktiiviga 1999/105/EÜ ajutiselt otsustada teatavates kolmandates riikides toodetud teatavate kategooriate metsapaljundusmaterjali samaväärsuse üle (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3194 all) 31.12.2024 10.05.2021 773 Euroopa Komisjon o
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/758, 7. mai 2021, milles käsitletakse teatavate toodete staatust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamisalasse kuuluva söödalisandina ja teatavate söödalisandite turult kõrvaldamist  07.05.2021 30.05.2021 758 Euroopa Komisjon m
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/759, 7. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 seoses taimepassi nõudest tehtavate eranditega, Itaalia, Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia või nende teatavate piirkondade kui kaitstavate piirkondade staatusega ning viitega Portugalis asuvale kaitstavale piirkonnale 07.05.2021 13.05.2021 759 Euroopa Komisjon m
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/760, 7. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/761 ja (EL) 2020/1988 teatavate tariifikvootide litsentside alusel haldamise süsteemi osas ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/991 07.05.2021 11.05.2021 760 Euroopa Komisjon m
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/761, 7. mai 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2017/717 I-IV lisa aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormide osas  07.05.2021 30.05.2021 761 Euroopa Komisjon m
21 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 06.05.2021 10.05.2021 170 VV k
22 Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2014. a korralduse nr 420 "Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga" muutmine 06.05.2021 06.05.2021 168 VV k
23 Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2020. a korralduse nr 457 "Kohustusliku keskse hankija määramine riigi keskse isikukaitsevahendite varuga seotud riigihangete korraldamiseks ja ülesande panemine riigihalduse ministrile" muutmine 06.05.2021 06.05.2021 169 VV k
24 Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine 06.05.2021 14.05.2021 177 VV k
25 Rahapesu Andmebüroo juhi ametikohale nimetamine 06.05.2021 06.05.2021 178 VV k
26 Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a korralduse nr 346 "Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni moodustamine" muutmine 06.05.2021 06.05.2021 179 VV k
27 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks 06.05.2021 06.05.2021 180 VV k
28 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine 06.05.2021 06.05.2021 181 VV k
29 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri" muutmine 06.05.2021 15.05.2021 44 VV m
30 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta 01.09.2022 06.05.2021 10.05.2021 13 Haridus- ja teadusmin m
31 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine 06.05.2021 11.05.2021 22 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
32 Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas 06.05.2021 11.05.2021 14 Haridus- ja teadusmin m
33 Töötasu hüvitise maksmise jätkamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.05.2021 11.05.2021 45 VV m
34 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/743, 6. mai 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias 06.05.2021 08.05.2021 743 Euroopa Nõukogu m
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/744, 6. mai 2021, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 31. märtsist 2021 kuni 29. juunini 2021  06.05.2021 08.05.2021 744 Euroopa Komisjon m
36 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/745, 6. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumsilikaadi, beflubutamiidi, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, kaltsiumkarbonaadi, kaptaani, süsinikdioksiidi, tsümoksaniili, dimetomorfi, etefooni, teepuuekstrakti, famoksadooni, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, flumioksasiini, fluoksastrobiini, flurokloridooni, folpeedi, formetanaadi, giberelliinhappe, giberelliinide, heptamaloksüloglükaani, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, metasakloori, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, taimeõlide/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaadi, propamokarbi, protiokonasooli, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, S-metolakloori, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide, tebukonasooli ja uurea heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  06.05.2021 10.05.2021 745 Euroopa Komisjon m
37 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 "Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus" muutmine 06.05.2021 01.06.2021 43 VV m
38 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/762, 6. mai 2021, milles käsitletakse propaan-2-ooli sisaldavate inimeste hügieeni otstarbel kasutatavate biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks Iirimaa põllumajandus-, toiduainete- ja merendusministeeriumi poolt võetud meetme kehtivuse pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3127 all) 06.05.2021 762 Euroopa Komisjon o
39 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/753, 6. mai 2021, millega lubatakse Maltal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2018/279 31.12.2024 06.05.2021 753 Euroopa Nõukogu o
40 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/755, 6. mai 2021, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/625 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3009 all)   06.05.2021 755 Euroopa Komisjon o
41 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/748, 6. mai 2021, mis käsitleb Kanada osalemist PESCO sõjaväelise liikuvuse projektis 06.05.2021 06.05.2021 748 Euroopa Nõukogu o
42 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/749, 6. mai 2021, mis käsitleb Norra Kuningriigi osalemist PESCO sõjaväelise liikuvuse projektis 06.05.2021 06.05.2021 749 Euroopa Nõukogu o
43 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/750, 6. mai 2021, mis käsitleb Ameerika Ühendriikide osalemist PESCO sõjaväelise liikuvuse projektis 06.05.2021 06.05.2021 750 Euroopa Nõukogu o
44 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2021/751, 6. mai 2021, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid 06.05.2021 08.05.2021 751 Euroopa Nõukogu o
45 Nõukogu otsus (EL) 2021/778, 6. mai 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelises Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee 103. istungjärgul ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 76. istungjärgul seoses meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni, puistlastilaevade ja naftatankerite ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi käsitleva rahvusvahelise koodeksi, tuleohutussüsteemide rahvusvahelise koodeksi ning laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni muudatuste vastuvõtmisega 06.05.2021 06.05.2021 778 Euroopa Nõukogu o
46 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/733, 5. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 887/2011 ja rakendusmäärust (EL) 2017/961 Enterococcus faecium CECT 4515 söödalisandina kasutamise loa hoidja nime osas ning rakendusmäärust (EL) 2020/1395 Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 söödalisandina kasutamise loa hoidja nime osas  05.05.2021 26.05.2021 733 Euroopa Komisjon m
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/734, 5. mai 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/521, millega kehtestatakse erikord mehhanismi jaoks, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine 05.05.2021 07.05.2021 734 Euroopa Komisjon m
48 Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine 05.05.2021 05.05.2021 RK o
49 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 05.05.2021 21.05.2021 RK s
50 Tolliseaduse muutmise seadus 05.05.2021 03.06.2021 RK s

avalikgif