ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama  Euroopa Komisjon m 1224 16.10.2020 23.09.2020
3 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 324 24.09.2020 29.09.2020
4 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri kollektiividele Kultuurimin m 24 23.09.2020 27.09.2020
5 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele Kultuurimin m 25 23.09.2020 27.09.2020
6 Komisjoni määrus (EL) 2020/1322, 23. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses 3-monokloropropaandiooli (3-MCPD), 3-monokloropropaandiooli rasvhappeestrite ja glütsidooli rasvhappeestrite piirnormidega teatavates toitudes  Euroopa Komisjon m 1322 23.09.2020 14.10.2020
7 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 33 23.09.2020 28.09.2020
8 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" muutmine Sotsiaalmin m 44 23.09.2020 01.10.2020
9 Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine RK o 23.09.2020 23.09.2020
10 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1318, 22. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID‐19 pandeemiale reageerimisega Euroopa Komisjon m 1318 22.09.2020 13.10.2020
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1319, 22. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Provola dei Nebrodi" (KPN) Euroopa Komisjon m 1319 22.09.2020 13.10.2020
12 Toetuse andmise tingimused meetme "Üleujutusriski maandamine" ehituslike tegevuste elluviimiseks Keskkonnamin m 45 22.09.2020 27.09.2020
13 Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks Rahandusmin m 34 22.09.2020 27.09.2020
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1320, 22. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1986, millega kehtestatakse kontrolli ja inspekteerimise eriprogrammid seoses teatava kalapüügiga Euroopa Komisjon o 1320 22.09.2020 26.09.2020
15 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 90 22.09.2020 22.09.2020
16 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 91 22.09.2020 22.09.2020
17 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1309, 21. september 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2 Euroopa Nõukogu m 1309 21.09.2020 21.09.2020
18 Nõukogu määrus (EL) 2020/1311, 21. september 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis Euroopa Nõukogu m 1311 21.09.2020 23.09.2020
19 Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1310, 21. september 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 1310 21.09.2020 21.09.2020
20 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1308, 21. september 2020, millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all) Euroopa Komisjon o 1308 21.09.2020 23.09.2020
21 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1316, 21. september 2020 millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all)   Euroopa Komisjon o 1316 21.09.2020
22 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1312, 21. september 2020, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1312 21.09.2020 23.09.2020
23 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1313, 21. september 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks Euroopa Nõukogu o 1313 21.09.2020 21.09.2020
24 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 630 18.09.2020 18.09.2020
25 L. Uibo nimetamine Vabariigi President o 631 18.09.2020 18.09.2020
26 S. Sakkovi nimetamine Vabariigi President o 632 18.09.2020 18.09.2020
27 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1305, 18. september 2020, millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mida kohaldatakse üleminekuperioodil liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas Euroopa Nõukogu o 1305 18.09.2020
28 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 310 17.09.2020 17.09.2020
29 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 311 17.09.2020 17.09.2020
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1297, 17. september 2020, millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 1297 17.09.2020 17.09.2020
31 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" muutmine VV m 74 17.09.2020 25.09.2020
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1321, 17. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Aydın Kestanesi" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1321 17.09.2020 14.10.2020
33 Komisjoni otsus (EL) 2020/1301, 17. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus Euroopa Komisjon o 1301 17.09.2020
34 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 87 17.09.2020 17.09.2020
35 Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus" muutmine Kultuurimin k 23 16.09.2020 01.10.2020
36 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1295, 16. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu  Euroopa Komisjon m 1295 16.09.2020 07.10.2020
37 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1296, 16. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest Euroopa Komisjon m 1296 16.09.2020 18.09.2020
38 Komisjoni määrus (EL) 2020/1315, 16. september 2020, millega Hispaania lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse musterrai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 1315 16.09.2020 23.09.2020
39 Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 137 16.09.2020 02.10.2020
40 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1292, 15. september 2020, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa Euroopa Komisjon m 1292 15.09.2020 06.10.2020
41 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1293, 15. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega  Euroopa Komisjon m 1293 15.09.2020 06.10.2020
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1294, 15. september 2020, liidu taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta Euroopa Komisjon m 1294 15.09.2020 07.10.2020
43 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 629 15.09.2020 15.09.2020
44 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 85 15.09.2020 15.09.2020
45 Ohverdamiskoha "Hiieotsa" kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 132 15.09.2020 02.10.2020
46 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1281, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  Euroopa Komisjon m 1281 14.09.2020 05.10.2020
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1280 14.09.2020 05.10.2020
48 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord Sotsiaalmin m 43 14.09.2020 25.09.2020
49 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1283, 14. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6353 all) Euroopa Komisjon o 1283 14.09.2020
50 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 308 11.09.2020 14.09.2020

avalikgif