ID-kaart

Kliendilepingu tüüptingimused

I osa Kliendilepingu üldtingimused

II. osa Kliendiinfo haldamine

III. osa Poolte õigused ja kohustused

IV osa Lepingu täitmise tagamine

V. osa Õigusinfosüsteemi autoriõigused

VI. osa Kliendilepingu lõppsätted

I OSA
KLIENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Õigusinfoteenuse eesmärk on aidata kaasa õigusasjatundja poolt õigusteenuste osutamisele tema kutse- ja majandustegevuse või avaliku võimu teostamise käigus. Selleks võimaldatakse õigusinfosüsteemi kaudu terviklik, süsteemne ja kergesti kasutatav juurdepääs asja- ja ajakohasele õigusteabele.

2. Lepingus kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

1) õigusinfoteenus – pidaja peetav õigusaktide, kohtulahendite ja teiste õigusallikate andmekogu, millele pidaja on omalt poolt lisanud seosed, välisviited, sätete selgitused, kommentaarid, käsiraamatud, artiklid ja muu pidaja loodud õigusteabe;

2) õigusasjatundja – õigusteaduslikku kvalifikatsiooni omav või omadav füüsiline isik, kes kasutab enda erialaseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ja kogemusi õigusteenuse osutamiseks tema majandus- ja kutsetegevuse või avaliku võimu teostamise raames;

3) õigusteenused – õiguse rakendamise ja -mõistmisega seotud teenused, sh õigusdokumentide koostamine, klientide nõustamine õigusküsimustes, esindamine lepingu sõlmimisel ja sellega seotud vaidlustes, lepitusmenetluses, haldusmenetluses, kohtuvälises menetluses, kohtueelses menetluses, kohtumenetluses, osalemine õigusloomes, õigusalaste analüüside koostamine, õppe- ja teadustöö õigusvaldkonnas ning ettevõtte või asutuse sisene õigusnõustamine;

4) kasutajaandmed – kasutaja poolt loodud märkused, vormid, dokumendid ja muu tema enda kasutamiseks mõeldud või kliendi teiste kasutajatega jagatud teave. Kasutajaandmed ei ole õigusinfosüsteemi osa ning nendega seotud õigused ja kohustused kuuluvad kliendile;

5) pidaja – õigusinfosüsteemi vastutav töötleja, kellele kuuluvad kõik autoriõigused õigusinfosüsteemile kui andmekogule ning sellesse kuuluvatele teostele. Pidaja on andmebaasi ja sellega seotud registritesse kuuluvate isiku- ja teiste andmete vastutav töötleja;

6) klient – riigi- või munitsipaalasutus, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kes on sõlminud pidajaga kliendilepingu, mis annab õiguse kasutada õigusinfosüsteemi ning sellega seotud teenuseid ja rakendusi;

7) kasutaja – kliendi töötaja, teenistuja või muu füüsiline isik, kellele klient on andnud juurdepääsu kasutada õigusinfosüsteemi ning sellega seotud teenuseid ja rakendusi kliendiga sõlmitud kasutuslepingu alusel ning kelle tegevuse eest klient vastutab pidaja ja kolmandate isikute ees;

8) kontaktisik – kasutaja, kellele on kliendi poolt antud õigus hallata kliendiandmeid, lisada uusi kasutajaid, muuta kasutajate kasutusõigusi ja kustutada kasutajaid, muuta kliendi õigusinfopaketti ning tellida, muuta või lõpetada muid õigusinfoteenuseid. Kontaktisikule edastatakse kliendile mõeldud teave kliendilepingu, õigusinfopakettide ja õigusinfoteenuste kohta ning kontaktisikuga võetakse ühendust kliendilepingu täitmise küsimustes. Pooled lepivad kokku, et kontaktisikule edastatud teave ja pöördumised on kliendile kättetoimetatud;

9) külastaja – füüsiline või juriidiline isik, keda klient või tema kasutaja on kaasanud aruteludesse. Külastaja näeb üksnes kliendi neid arutelusid, millesse ta on kaasatud. Külastaja juurdepääsu õigused muule teabele määrab klient niivõrd, kui õigusinfoteenuse tehniline rakendus seda võimaldab;

10) kasutusõigused. Kasutusõigused määravad ära, millisele osale õigusinfoteenusest on kliendil juurdepääsuõigus. Kasutusõigused võivad olla õigusinfoteenuse sisu, kastuajate hulga või muu tunnuse järgi koondatud teenusepakettidesse või olla lepitud kokku pidaja ja kliendi vahel eraldi.

11) käsiraamatud. Käsiraamatud on õigusasjatundjale mõeldud praktilise suunitlused õppematerjalid ja abivahendid igapäevaste tööülesannete täitmisel. Käsiraamatud annavad nii üldise ülevaate õigusvaldkonnast, aga ka praktilisi juhiseid, skeeme, näiteid ja muid materjale, mis abistavad tegutsevat juristi või spetsialisti oma ülesannete täitmisel;

12) tõlkekogumikud. Tõlkekogumikud on eesti-vene, eesti-inglise, vene-inglise või inglise-vene keeltes õigusaktide kogumikud, mis sisaldavad õigusvaldkonna õigusaktide paralleeltekste ning nende sisukorda kahes keeles. Tõlkekogumikule võib olla lisatud eessõna, sissejuhatus, terminid, teemakohane artikkel või muu õigusteave. Tõlkekogumikke on võimalik osta trükisena või e-raamatuna või kasutada õigusinfoteenuse osana;

13) teavitamisteenused. Teavitamisteenused annavad kliendile ülevaate õigusaktide muudatustest, kohtulahenditest, eelnõudest ja muust olulisest õigusteabest. Sõltuvalt teavitamisteenusest on kliendil võimalik valida teavitamisteenuse sisu ja perioodi;

14) õigustekstide tõlkimine. Pidaja tõlgib kliendi taotlusel tasu eest õigusaktid, mida ei ole andmebaasis tõlgitud, vene- või inglise keelde ning edastab need kliendile. Pidaja korraldab kliendi tellimusel muude õigusdokumentide tõlkimist ning tagab terminoloogia vastavuse õigusinfosüsteemis olevate õigusaktide tõlgete terminoloogiale.

3. Pidaja annab tasu eest kliendile õiguse kasutada õigusinfoteenuseid. Kliendi kasutusõigused määratakse kindlaks kliendi ja pidaja vahel sõlmitavas lepingus. Klient võib registreerida rohkem kasutajaid, kui lepingus kokku lepitud, makstes tasu vastavalt tegelikule kasutajate hulgale pidaja kehtestatud hinnakirja alusel ning arvestades kliendi ja pidaja vahel kokku lepitud erandeid ja soodustusi.

4. Klient võib kasutada õigusinfoteenuses olevaid andmeid ning õigusinfoteenuste kaudu kliendile üleantud õigusteavet enda majandus- ja kutsetegevuses või avaliku võimu teostamisel. Autoriõigustega kaitstud teose kasutamisel tuleb viidata teose allikale. Kliendi poolt õigusinfoteenuse abil kolmandatele isikutele osutatud teenuste ja müüdud kaupade tulu (õigus- ja reaalvili) kuulub kliendile (v.a õigusinfosüsteemi ja -teenuste kuritarvitamise korral, vt allpool). Klient ei või edastada õigusinfoteenuste sisuks olevaid andmeid kolmandatele isikutele (v.a tavapärane ja põhjendatud mahus tsiteerimine ja refereerimine õppe- ja teadustöös või muus dokumendis) ega võimaldada kolmandatel isikutel kasutada õigusinfoteenust (v.a külatajatele juurdepääsu aruteludele võimaldamine),

5. Klient on enda majandus- ja kutsetegevuses või avaliku võimu teostamisel pidajast sõltumatu. Klient võib vabalt ja pidaja nõusolekuta pakkuda kolmandatele isikutele kaupu ja teenuseid, mis põhinevad õigusinfoteenustel või mille üheks osaks on õigusinfoteenused (nt õigusnõustamisel, analüüsi koostamisel, õigusdokumendi koostamisel vms kasutada õigusinfosüteemis olevat õigusteavet või kasutada pidajalt konsultatsiooni käigus saadud teavet enda kliendi nõustamisel vms). Klient ei tohi enda majandus- ja kutsetegevuse käigus teadlikult kahjustada pidaja õigustatud huve, kahjustada pidaja mainet ega rikkuda pidaja autoriõigusi.

Pidaja õigustatud huve kahjustavaks peetakse eelkõige järgmisi tegevusi:

1) õigusinfosüsteemi või – teenuse kuritarvitamine kattuva teenuse osutamiseks. Pidaja huvide oluliseks kahjustamiseks on õigusinfosüsteemi ja õigusinfoteenuste abil kolmandatele isikutele teenuse või kauba, mis ulatuslikult ja olemuslikult langeb kokku pidaja õigusinfoteenusega, tasu eest või tasuta pakkumine (st õigusinfoteenuse või selle osa kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine – nt teha avalikult tasuta kättesaadavaks pidaja koostatud õigusaktide tõlked, käsiraamatuid, tõlkekogumikke, sätete selgitusi või annotatsioone). Kliendil on keelatud kanda osa õigusinfoteenusest või kasutada teose osana pidaja kirjaliku loata andmebaasis olevaid autoriõigusega kaitstud teoseid (sh õigusaktide tõlked, käsiraamatud, annotatsioonid ja sätete selgitused jms) või nende töötlusi;

2) õigusinfoteenuse osaks olevate teoste loomevargus ehk plagiaat. Pidaja huvide oluliseks kahjustamiseks on õigusinfosüsteemi ja õigusinfoteenuste abil saadud autoriõigusega kaitstava teoses või teoste kogumikus sisalduva originaalse teabe tsiteerimine, refereerimine või muu taaskasutamine ilma pidaja autoriõigustele viitamata või teose sisu või välimuse omavoliline muutmine, v.a autoriõiguse seadusega või muu seadusega lubatud juhtudel.

Pidaja maine kahjustamiseks peetakse eelkõige järgmisi tegevusi:

1) õigusinfoteenuse kasutamine õigusrikkumise toimepanemiseks. Pidaja huvide oluliseks kahjustamiseks peetakse iga tegevust, kus õigusinfoteenus on vahetult seotud või seostatav kliendi poolt süüteo või muu õigusrikkumise toimepanemisega. Selliseks seoseks võib olla andmete ülekandmine või teenuse mingite osade taasesitamine (nt pidaja veebilehega sarnase lehe kasutamine kelmuse toimepanemiseks, pidaja andmebaasis sisalduvate andmete keelatud muutmine või kustutamine, pidaja andmebaasi osaks oleva dokumendi võltsimine vms);

2) pidaja kohta teadvalt valeinfo levitamine ning seotud isiku laimamine või solvamine. Kliendi või kasutaja poolt kolmandale isikule või avalikkusele tõele mitte vastava faktilise teabe levitamist ning põhjendamatu halvustava hinnangu andmist peetakse pidaja maine kahjustamiseks sõltumata sellest, kas see kahjustas pidaja majandustegevust või kas selline kahju oli tegevuse eesmärgiks. Samuti pidaja töötaja, juhatuse liikme või muu seotud isiku laimamist või solvamist peetakse pidaja maine kahjustamiseks sõltumata sellest, kas selle tõttu muutus kellegi hinnang pidajale või mitte.

II OSA
KLIENDIINFO HALDAMINE

6. Pidaja võimaldab kliendil hallata temaga seotud teavet. Kliendiinfo haldamiseks määrab klient ühe kasutajatest kontaktisikuks. Kontaktisikul on õigus esindada klienti pidaja suhtes kliendiinfo haldamisel ning lepingu täitmise küsimustes, sh tellida ja muuta õigusinfoteenuseid, lisada uusi kasutajaid, muuta kasutajate õigusi ja kustutada kasutajaid ning öelda leping korraliselt üles.

7. Kliendiinfo haldamisel jagunevad pidaja ja kliendi õigused andmete töötlemisel järgmiselt*:

 

Pidaja

Kontaktisik

Kasutaja

1) kliendi nimi, registrikood, aadressi- ja sideandmed, pangakonto andmed, arvete vastuvõtmise e-post ja e-arvete esitamise andmed;

vaadata ja muuta

vaadata ja muuta

vaadata

2) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni number ja e-posti aadress;

vaadata ja muuta

vaadata ja muuta

vaadata

3) kliendilepingu andmed, sh number, kuupäev, soodustused, peatumise aeg, õigusinfopakettide ja -teenuste ja arvete andmed;

vaadata ja muuta

vaadata

vaadata

4) kasutajate andmed, sh ees- ja perekonnanimi, isikukood ja sidevahendite andmed, kasutajanimi ja -õigused ning juurdepääsuõigused;

vaadata

vaadata ja muuta

oma andmeid vaadata ja muuta

5) kliendi kasutusstatistika andmed ning kasutusandmed kõigi kliendi kasutajate kohta;

vaadata

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata ainult enda kasutuse kohta

6) kasutajate märkused õigusaktide tekstides, sh teiste kasutajatega jagatud märkused, ning koostatud dokumendid;

-

vaadata kasutaja jagatud teavet

vaadata ja muuta enda loodud teavet

7) andmed kliendi pöördumiste ja nende lahendamise kohta, sh kliendi pöördumised ja pidaja poolt nendele pöördumistele antud vastused;

vaadata ja muuta

vaadata

-

8) kliendi täiendavad andmed tema majandus- ja kutsetegevuse või avaliku võimu ülesannete kohta ja muud teenustega seotud andmed;

vaadata ja muuta

vaadata ja muuta

vaadata

9) andmed kasutaja eelistuste kohta (sh keele, otsingute eelistused, kuvade eelistused jms);

-

-

enda kasutaja osas muuta

* Sõltuvalt kliendi valitud õigusinfoteenustest võivad kliendi juurdepääsud ja muutmise õigused oma kliendiinfole olla piiratud.

8. Klient võib igal ajal muuta kontaktisikut, teatades sellest kirjalikult pidajale või muutes kontaktisiku andmeid õigusinfoteenuses. Pidaja teeb kliendi taotluse alusel muudatused kontaktisiku osas reeglina kahe tööpäeva jooksul. Kontaktisiku andmete muutmist teavitab pidaja puudutatud isikuid.

III. osa
Poolte õigused ja kohustused

9. Klient võib kasutada õigusinfosüsteemi ja -teenuseid enda kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel viisil ja ulatuses, mis ei lähe vastuollu käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud õigusinfoteenuste eesmärgiga.

10. Pidaja on kohustatud andma kliendile õigusinfoteenustele juurdepääsuks vajalikud juurdepääsuõigused ja -vahendid ning tagama õigusinfoteenuste kättesaadavuse kogu kliendilepingu kehtivuse perioodi vältel. Juurdepääs õigusinfoteenusele tagatakse eelkõige kasutajate isikukoodi kandmisega andmebaasi, mis võimaldab kasutajal siseneda andmebaasi isikutunnistuse abil, ning kasutajale individuaalse kasutajanime ja parooli väljastamisega.

Lepingu rikkumiseks ei loeta aega, millal õigusinfosüsteem ei ole ajutiselt kättesaadav kliendile korraliste ja planeeritud uuendus- ja korrastustööde ajal, kui sellest on pidaja veebilehe või e-posti teel teatatud ette vähemalt 5 päeva. Lepingu rikkumiseks ei loeta ajutisi tõrkeid õigusinfosüsteemi kasutamisel, mille pidaja kõrvaldab kuni 24 tunni jooksul tõrkest või veast teavitamisest või teada saamisest.

11. Pidaja tagab, et andmete töötlemine toimub üldises vastavuses infosüsteemide turvameetmete nõuetega (vt ka https://iske.ria.ee/8_06). Andmete töötlemisel on tagatud keskmine turvalisuse tase järgmiste kriteeriumite osas:

1) töökindlus – 90% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ ööpäev); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – tunnid (1÷10) (hiljemalt 01.01.2021 „töökindlus – 99% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 2 tundi); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – minutid (1÷10);“);

2)  andmete terviklikkus - info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll erijuhtudel ja vastavalt vajadusele;

3) andmete konfidentsiaalsus - info asutusesiseseks kasutamiseks: juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral (hiljemalt 01.01.2021 „andmete konfidentsiaalsus - salajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral;“).

12. Klient on kohustatud järgima järgmisi tingimusi ja piiranguid:

1) klient ei või teha õigusinfoteenusest ega selle osast koopiat, v.a konkreetsete õigusaktide, kohtulahendite, annotatsioonide või sätte selgituste koopiad ja väljavõtted viisil ja mahus, mis on kooskõlas käesoleva lepinguga, sealhulgas säilitades pidaja poolt lisatud õigusinfoteenuse kujunduselemendid;

2) klient rakendab mõistlikke meetmeid, et kasutaja kasutaks õigusinfoteenust üksnes isiklikult ega annaks õigusinfoteenuste kasutamiseks vajalikke juurdepääsuvahendeid (isikutunnistus, kasutajanimi ja salasõna vms) üle teisele isikule;

3) klient peab õigusinfosüsteemi andmebaasi kasutamisel arvestama autoriõiguste ja viitamise nõuetega ning märkima, kui see on asjakohane ja kooskõlas viitamise nõuetega, et kasutatud allikas pärineb pidaja õigusinfosüsteemist (vt punkt 14);

4) klient hoiab salduses õigusinfosüsteemis sisalduvaid isikuandmeid ja ärisaladust, teavet kliendilepingu üksikasjade kohta (eelkõige konkreetsele kliendile tehtud soodustuste, hinnaalanduste, lisateenuste vms kohta) ning õigusinfoteenuse üksikasjade (sh üksikasjalik ülesehitus, teenuste korraldus, esinevad vead ja ebatäpsused jt), v.a kui andmete avaldamine on vajalik käesolevast lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamiseks või andmeid nõuab seaduse järgi pädev järelevalve- või kohtuasutus;

5) mitte kasutama õigusinfoteenust ega selles sisalduvaid õigusakte, kohtulahendeid, sätete selgitusi või annoatatsioone või muud teavet õigusvastases tegevuses, sealhulgas keelatud abivahendina eksamil või muu hindamise käigus, või süüteo toimepanemisel. ‎

13. Klient saab aidata kaasa teenuse parendamisele järgmiselt:

1) teavitab pidajat kõigist vigadest, puudustest või ebatäpsustes õigusinfosüsteemi andmebaasis, rakenduses või pidaja veebilehel (märkima, milles seisneb viga, puudus või ebatäpsus, viitama veebilingiga sellele kohale õigusaktis, tõlkes või muus tekstis või tegema kuvatõmmise kohast, kus esineb viga või muu puudus), ning vajadusel osutab, kuidas viga parandada;

2) teavitab pidajat kõigist tõrgetest päringute tegemisel, saadud vastustes ning andmebaasi kasutamisel, sh edastab võimalusel veakoodi või kuvatõmmise tõrkest, tõrke aja ja kirjeldama toiminguid, millega seoses tõrge esines;

3) teeb ettepanekuid ja annab soovitusi õigusinfosüsteemis teabe paremaks, kiiremaks ja lihtsamaks esitamiseks, täiendava teabe lisamiseks või süstematiseerimise aluste muutmiseks või õigusteabe asja- ja ajakohasemaks esitamiseks tema kutse- või majandustegevuse või teostatava avaliku võimu valdkonnas.

14. Õigusinfoteenuse kaudu saadud materjalide kasutamisel ja neile viitamisel tuleb märkida materjalide või andmebaasi autorina Estlex OÜ, kui konkreetsel tõlkel, artiklil vms allikal ei ole andmebaasis märgitud teist autorit. Viitamisel andmebaasile, märgitakse andmebaasi nimeks „ESTLEX õigusinfoteenus“ ning veebilehe aadressiks www.estlex.ee. Muus osas järgib kasutaja viitamisel üldlevinud viitamistava ja õppeasutuse viitamisnõudeid.

IV OSA
ÕIGUSINFOSÜSTEEMI AUTORIÕIGUSED

15. Õigusinfoteenuse, sellesse kuuluva teose ning andmebaasi rakenduse autoriõigused kuuluvad pidajale. Pidaja annab kliendile lihtlitsentsi õigusinfoteenuse andmekogu ning sellesse kuuluva teose kasutamiseks. Kui pidaja ja klient ei ole leppinud kokku teisiti, siis annab lihtlitsents õiguse kasutada teoseid Eesti territooriumil õigusteenuste osutamise, avaliku võimu teostamise, ettevõtte või asutuse sisemise õigusnõustamise ning õppe- ja teadustöö eesmärgil.

16. Õigusinfosüsteemi osa või sellesse kuuluva autoriõigusega kaitstud teose kasutamisel, sealhulgas kooskõlas käesoleva lepinguga koopiate tegemisel, eraldi väljatrüki, faili või muu teavikuna tuleb säilitada selle kujunduselemendid (sealhulgas pidaja kaubamärk, kontaktandmed ja andmed autoriõiguste kohta) ning kujundus.

Autoriõigusega kaitstud õiguinfoteenuse osad ja sellesse kuuluvad teosed on eelkõige õigusaktide mitteametlikud tõlked, sätete selgitused, annotatsioonid, käsiraamatud, artiklid ja teised sellised teosed. Autoriõigusega kaitstud teosteks ei ole eelkõige õigusaktide ametlikud tekstid, õigusaktide ametlikud tõlked ega õigusinfoteenuses kasutatavad avaandmed.

Teaviku kujunduselementide eemaldamine on lubatud, kui pidaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku, see tuleneb poolte vahel sõlmitud lepingust või see tuleneb kehtivast õigusaktist. Pidaja on kohustatud kliendil lubama kujunduselementide eemaldamist, kui see ei kahjusta tema majandushuve.

V OSA
LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE

17. Käesoleva lepingu punktidest 9 10, 15 ja 16 tulenevate kohustuste olulisel rikkumisel võib lepingu pool lepingu erakorraliselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda ning nõuda lepingu rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

Kui klient või kasutaja teadlikult kahjustab pidaja õigustatud huve, kahjustab pidaja mainet või rikub pidaja autoriõigusi, võib pidaja lepingu viivitamatult erakorraliselt üles öelda. Käesoleva lepingu punkti 12 alapunktides 2, 3 ja 5 nimetatud kohustuste rikkumine on oluline sõltumata selle ulatusest, kestvusest või korduvusest.

18. Käesoleva lepingu punkti 12 alapunktides 1 ja 4 nimetatud kohustuse rikkumisel peab klient maksma leppetrahvi summas kuni 15000,00 EUR ning hüvitama pidaja otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ja kõik nõude sissenõudmise kulud, mis ületavad leppetrahvi summat. Klient on kohustatud hüvitama kulud proportsioonis pidajale tekitatud kahju ja rikkumise raskusega.

VI OSA
KLIENDILEPINGU LÕPPSÄTTED

19. Leping on sõlmitud tähtajatult. Kui klient on tellinud tähtajalise õigusinfoteenuse ning ei ole teatanud punktis 21 sätestatud korras lepingu lõpetamisest ega ole muutnud tellimust, loetakse tellimus pikendatuks samale perioodile teenusetingimustes ja hinnakirjas sätestatud tingimustel.

20. Lepingu sõlmimisel on kliendil VÕS § 46§ 51 tingimustel õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda (taganemisõigus). Kui klient on lepingu sõlmimisel maksnud tasu õigusinfoteenuse eest, siis tagastab pidaja lepingust taganemisel kliendi poolt makstud tasu. Kui klient ei ole lepingu sõlmimisel maksnud õigusinfoteenuse eest tasu, siis väljastatakse talle arve teenuse eest pärast taganemisperioodi lõppemist.

Taganemisõigust ei ole VÕS § 47 lg 1 – 4 juhtudel ning järgmistel juhtudel:

a) klient muudab õigusinfoteenuse kasutustingimusi (teenusepaketti, kasutajate hulka vms);

b) raamatu, tõlke või muu teaviku ostmisel (trükis, e-raamat, veebiväjaanne);

c) analüüsi, päringu, konsultatsiooni vms teenuse tellimisel kuni lähteülesande kinnitamiseni;

d) muudel seaduses, lepingus või teenuse tellimisel selgelt väljendatud juhtudel.

Taganemisperioodil võivad kliendile olla mõned funktsioonid autoriõiguste kaitseks piiratud. Kui klient annab teenuse tellimisel või taganemisperioodil VÕS § 47 lg 3 p 13 vastava selgesõnalise taganemisõigusest loobumise kinnituse, siis eemaldatakse kõik teenuse kasutamise piirangud.

21. Pooled võivad lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kaks kuud. Lepingu lõppemisel on klient kohustatud hävitama või tagastama õigusinfoteenusega seotud teabe, millele juurdepääs on ajaliselt määratletud (andmebaasis olevad andmed, käsiraamatud jms).

22. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtus. Pooled ei ole leppinud kokku kohtualluvuse erisusi ega vaidluse lahendamises vahekohtus. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse VÕS § 339 - § 360 rendilepingu kohta sätestatut lepingu kohta sätestatut.

avalikgif