LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.03.2016
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab nii omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registri tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Harku Õigusaktide andmebaasi tellijaks on Harku vallavalitsus.

Õiguskantsleri aastaettekanne
20.09.2016

Õiguskantsleri aastaettekanne annab ülevaate  õiguskantsleri tegevusest perioodil 1.09.2015 kuni 31. 08 2016. Ettekandes keskendub õiguskantsler erinevatest valdkondadest näiteid tuues kuuele teemale. Õigusnormide põhiseaduslikkuse kontroll. Hea haldus tava järgimine. Jälitustegevuse õiguspärasus. Erakondade rahastamise kontrollimine. 21. sajandi tööhõive ja sotsiaalse turvavõrgu küsimustele. Elulõpu väärikuse probleemidele.
Aastaettekande kohta saab lugeda rohkem siit ning ettekanne on kõigile loetav siin.

Juridica nr 5
30.08.2016

Ilmunud on Juridica uus number, mis on erinumber ja on kokku pandud Tartu Ülikooli õigusteaduse õppekava silmapaistvamate lõputööde pinnalt.
Artikleid saab lugeda teemadel nagu muutuvintressi arvestamine krediidilepingutes, kui baasintressimäär on muutunud negatiivseks; millist kaitset pakub kehtiv seadus au teotamise korral sotsiaalmeedias; kuidas tagada, et kollektiivse esitamise organisatsioonid ei saaks nõuda ülemäära kõrgeid litsentsitasusid; millisel viisil tuleks sisustada vägistamiskoosseisus sätestatud olukorrast lähtuva abituse ja sugulise iseloomuga teo mõistet; kas ja kuna arst on käsitatav ametiisikuna; millise riigi kohtud ja millise õiguse alusel peaksid lahendama asendusemaduse vaidlusi ja kas Vahemere paadipõgenike probleemi lahendamiseks välja pakutud meetmed on seaduspärased.
Kõik artiklid on leitavad ja loetavad siit.

Juridica nr 4
01.08.2016

Ilmunud on uus Juridica number, milles on kokku kuus erinevat artiklit.
Lugeda saab näiteks avaliku korra mõistest Eesti ohutõrjeõiguses, asja säilimiseks vajalike toimingute tegemisest kaasomandis oleva asja suhtes, Vangistusseaduse praktilistest võimalustest kinnipeetavate radikaliseerumise vastu võitlemiseks ja otsustest andmekandjate kohta kriminaalmenetluses: proportsionaalsusnõudega arvestamisest ning tarbijale suunatud geenitestidest Eesti õigusruumis.
Kõik artiklid on leitavad siit.

Õiguskeel 3/2016
28.06.2016

Ilmunud on uus „Õiguskeel“, kus on juttu nimeseadusest, merekeele arendamisest Eestis, moodsatest kaassõnadest, sõnatähenduse muutumisest eurokeeles ning õigusloomejuristidest.
Kõikide artiklitega saab tutvuda siin.

Pidulikku võidupüha ja tujuküllast jaanipäeva!
20.06.2016
Riigikogu Toimetiste uus number
08.06.2016

Ilmunud on Riigikogu Toimetiste uus number - RiTo  nr 33.  Uue numbri esitlus toimub 8. juunil Toompea lossi kunstisaalis. Esitluse kohta saab rohkem lugeda siit.
RiTo nr 32-s ilmunud artikleid saab lugeda siit.

Juridica nr 3
30.05.2016

Ilmunud on Juridica nr 3. Uues Juridica on kokku seitse erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks inimväärikuse alandamise keelust, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku esimesel eluaastal tõusnud küsimustest, uimastisõltlastest Eesti karistussüsteemis, röövimise ja isikuvastaste süütegude kogumist ja enam esinevatest nõuetest tsiviilõiguses.
Kõik artiklid on leitavad siit.

Eraparklal on õigus saada parkimisvõlglase kontaktandmed
20.05.2016

Õiguskantsler Ülle Madise palub Maanteeametil edaspidi mitte keelduda eraparklatele parkimisvõlglaste kontaktandmete väljastamisest. Eraparklad peavad omakorda soetama parkimise fakti tõendava tehnoloogia ja täitma isikuandmete kaitse nõudeid ning tagama parkla korrashoiu ja ohutuse.
Õiguskantsleri seisukoht antud teemal on leitav siit.